ดร.ไท พานนนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวกัญญารัตน์ ทองจันดา

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง