นางบูลยาวี ทุยไชยสง

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ

นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

บุคลากรในกลุ่ม

นางอัจฉรา สายคุณากร

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวสุกัญญา กวยทอง

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่

นางวรรณวิไล ทรัพย์เกษมชัย

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวศิริพรรณ จงดี

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่

นางสุภัสสรา ทองหาญ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่

นายเรวัช ลีที

ช่างไฟฟ้า 4

ปฏิบัติหน้าที่

นายสุทัศน์ นาป้อม

ช่างไฟฟ้า 4

ปฏิบัติหน้าที่

นายนธีรพงศ์ ศรีสุข

ช่างไฟฟ้า 4

ปฏิบัติหน้าที่

นายวันชัย นุ้ยวรรณ

ช่างไฟฟ้า 4

ปฏิบัติหน้าที่

นายสิทธิกร บัวทอง

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่

นายอิสระพงษ์ ช้างอ้น

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่ หน้าห้อง ผอ.เขต

นายมาโนช สุขทรัพย์

นักการภารโรง

ปฏิบัติหน้าที่

นายพิสิษฐ์ ถาโคตรจันทร์

เจ้าหน้าที่เวรยาม

ปฏิบัติหน้าที่

นายอาทิตย์ ปิ่นสุวรรณ

เจ้าหน้าที่เวรยาม

ปฏิบัติหน้าที่

นางสายสุด เปลือยหนองแข้

พนักงานทำความสะอาด