นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากรในกลุ่ม

นางอุมาพร อัครากูร

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

นางกิตติกาญจน์ แต้มทอง

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

นางอรพรรณ กึนสี

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวอภิรดี บัวสำลี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธรา เศรษฐี

นักจิตวิทยา

ปฏิบัติหน้าที่

นางชุลีพร ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่