กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดร.ไท พานนนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพิชิตชัย อนนท์

รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรในกลุ่ม

นายสมาน พรหมมาก

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

นางอัมพร จันทรางกูล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

นายพิชิตชัย อนนท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวธนิษฐา เทียนไสว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

นายประชา จงเรียน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

นายธนรัตน์ สีทอนสุด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวปัทมาภรณ์ พรายพร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวชารินี พิลาสุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวรัชณีย์ เพาะกระโทก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวอมรฤดี ประดับมุข

พนักงานราชการ

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวอารยา ศรีหาโท

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่