กลุ่มนโยบายและแผน

นายสมหมาย ถาวรกูล

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแล กลุ่มนโยบายและแผน

นางคนึง คุ้มตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้
1 ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตาม เร่งรัด แนะนำให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและการวินิจฉัยสั่งการ งานกลุ่มนโยบายและแผนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง นโยบายและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
2 ตรวจสอบ กลั่นกรอง งานกลุ่มนโยบายและแผน เกี่ยวกับงานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อพิจารณาสั่งการ
3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานกลุ่มนโยบายและแผน
4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกา
5 จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
6 งานประสานแผนขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล /อบจ.) ตามความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
8 ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรในกลุ่ม

นางพรเมษา ใจอยู่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1 งานวิเคราะห์งบประมาณตามหมวดรายจ่ายได้แก่ งบบุคลากร งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3 งานจัดตั้ง จัดสรรและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีและในกรณีเร่งด่วน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น ตามความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5 งานจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(1) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)
(2) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบภัยธรรมชาติ
6 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี อาทิเช่น การขอใช้เงินเหลือจ่าย การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
7 การจัดสรรงบประมาณที่ได้จากการแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
8 การประสานงานการขอสนับสนุนงบประมาณ จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน/บุคคล
9 การจัดทำระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวนิศานาถ ศิริลา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่งานวิเคราะห์งบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1 งานวิเคราะห์งบประมาณตามหมวดรายจ่ายได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน
2 งานจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(1) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบภัยธรรมชาติ
(2) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ทางราชการ และปรับปรุงไฟฟ้า ประปา เป็นต้น
(3) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

นายสุระศักดิ์ สืบสุด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศและงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.1 การจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามโปรแกรม DMC
2.2 การวางแผนและจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ตามโปรแกรม B – OBEC
2.3 การจัดทำระบบสารสนเทศเพอบริหารสถานศึกษา (EMIS)
2.4 การจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อการบริหารจัดการศึกษา (GIS)
3. งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4. งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.การให้บริการติดตั้ง บำรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นางสาวปวงอร เบ้าสิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนโยบายและแผน และงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. งานขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5 งานประสานแผนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ 2 /สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ /สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 / จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

นายณัฐพงษ์ นนทะพา

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่ม และงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
2. งานประสานงานและการให้บริการภายในกลุ่ม
3. การจัดการความรู้ภายในกลุ่ม (KM)
4. การจัดการประชุมภายในกลุ่ม
5. การบริหารจัดการงานธุรการกลุ่ม
6. การจัดทำคำสั่งการมอบหมายงานตามภารกิจของกลุ่ม
7. การประสานงานและพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทุกช่องทางของกลุ่มนโยบายและแผน