นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากรในกลุ่ม

นายปัณณธร บัวอุบล

ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติหน้าที่

นางอมรินทร์ เฉยทอง

ศึกษานิเทศก์​

ปฏิบัติหน้าที่

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์

ศึกษานิเทศก์​

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล

ศึกษานิเทศก์​

ปฏิบัติหน้าที่

นางสุปัญญา โพธิ์หา

ศึกษานิเทศก์​

ปฏิบัติหน้าที่

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง

ศึกษานิเทศก์​

ปฏิบัติหน้าที่

นางกัญจนา มีศิริ

ศึกษานิเทศก์​

ปฏิบัติหน้าที่

นางรังสิมา บัวทอง

ศึกษานิเทศก์​

ปฏิบัติหน้าที่

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง

ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม

ศึกษานิเทศก์​

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวอริศรา ชุมวงค์​

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่ หน้าห้อง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายพงศธร ประทุมโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

นางรุ่งรัศมี พันพลู

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ