นายสมหมาย ถาวรกูล

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรในกลุ่ม

นางสุกันยา เกตุหอม

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติหน้าที่

นางนภัสภรณ์ เลียบโลก

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวปาจรีย์ ตรีทศบดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวสุภลักษณ์ เดชมาลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวนันทนา ศรีคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวสมหมาย คูโคกสูง

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวจันทร์ทิพย์ คุณาสกุลเลิศ

พนักงานราชการ

ปฏิบัติหน้าที่

นายฉัตรชัย สืบสอาด

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่