การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปี 2563 โดยมี นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบผลการสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการ(ก.ต.ป.น) ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ต.ป.น) และแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2993972947505370