Thursday, 20 June 2024

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมหมาย ถาวรกูล

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพิชิตชัย อนนท์

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอัมพร จันทรางกูล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายประชา จงเรียน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธนรัตน์ สีทอนสุด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปัทมาภรณ์ พรายพร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวรัชณีย์ เพาะกระโทก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา กวยทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายพงศธร ประทุมโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอารยา ศรีหาโท

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล