เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2562

พรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH