โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ที่เน้น การสื่อสาร Communicative Language Teaching : CLT Video Conference (ระบบ Zoom)

16 Jul 2021
42

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ที่เน้น การสื่อสารCommunicative Language Teaching : CLT พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาส เข้าร่วม เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความรู้ และทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3