การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565

05 May 2022
54

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการฐานสมรรถนะ พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 80 ท่าน 6 โรงเรียนเรียน เข้าร่วมอบรม  เพื่อดำรงมาตรฐานของสถานศึกษาพอเพียงให้ยั่งยืน และเป็นศูนย์ การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ข้าราชการบำนาญ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำรักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3