Sunday, 24 September 2023

การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566

18 May 2023
90

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 130 ท่าน เข้าร่วม ได้รับเกียรติจากนายทองพูล จันทบูรณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยาการ และเจ้าหน้าที่ พสน. ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 10 ท่าน เป็นผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 10 ท่าน ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3