เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการ คณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอและประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565 )  ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom ณ  ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH