เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัด ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มตันของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเข้มแข็งและเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH