วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานบนพื้นฐานของความเป็นไทย

 พันธกิจ

1.กำกับ ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา  อย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและมาตรฐาน

2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรับผิดชอบ  ต่อคุณภาพการศึกษา

ค่านิยมองค์กร องค์กรน่าอยู่  รอบรู้เรื่องงาน  บริการเป็นหนึ่ง

องค์กรน่าอยู่ รอบรู้เรื่องงาน บริการเป็นหนึ่ง
1. ภูมิทัศน์สวยงาม 1.    ความรู้ดีมีทักษะในการทำงาน 1.   ยิ้มไหว้ ทักทายวจีไพเราะ
2. มีความเอื้ออาทร 2.    ชำนาญการในหน้าที่ 2.   กระชับฉับไวเต็มใจบริการ
3. การทำงานเป็นทีม 3.    ริเริ่มสร้างสรรค์ 3.   ประสานใกล้ชิด เป็นมิตรทุกงาน
4. ร่วมใจสามัคคี 4.    ทำงานแทนกันได้  
5. มีมิตรไมตรีต่อกัน    
 

          เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพและมาตรฐาน
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรม  ในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  4. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์

จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงกำหนดโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ

ผลผลิต

ผลผลิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

3)  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

                      โดยมีโรงเรียนในสังกัดรัฐจำนวน 193 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดเอกชน จำนวน 26 โรงเรียน เป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษาเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน ICT เพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ