นายสันติชัย บัวทอง

กำกับดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนโยบายและแผน


นายวีระพล แก้วคำ

กำกับดูแล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นายสมหมาย ถาวรกูล

กำกับดูแล กลุ่มนิเทศจัดการศึกษาและประเมินผล


นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์

กำกับดูแล กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์