นายสันติชัย บัวทอง

กำกับดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนโยบายและแผน


นายวีระพล แก้วคำ

กำกับดูแล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศจัดการศึกษาและประเมินผล


นายสมหมาย ถาวรกูล

กำกับดูแล กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์