นายสันติชัย บัวทอง

กำกับดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนโยบายและแผน


นายวีระพล แก้วคำ

กำกับดูแล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน


นายสมหมาย ถาวรกูล

กำกับดูแล กลุ่มนิเทศ จัดการศึกษาและประเมินผล


นายนิรันดร์ แจ่มวงษ์

กำกับดูแล กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์