ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายดิเรก ต่ายเมือง

ประวัติและผลงาน

1.ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นายดิเรก   นามสกุล   ต่ายเมือง

เกิดวันที่ 24  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2501   อายุ  59 ปี

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  อันดับ คศ.4  ขั้นเงินเดือน  58,260 บาท

2.ประวัติการศึกษา

ที่ ระดับชั้น/สาขา คุณวุฒิ พ.ศ ที่สำเร็จ ชื่อสถาบัน
1. การศึกษามกาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) กศ.ม 2541 มหาวิทยาลัยนเรศวร    จ.พิษณุโลก
2. ครุศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ค.บ. 2526 วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม   จ.พิษณูโลก
3. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง ป.กศ.สูง 2523 วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม   จ.พิษณูโลก
๔. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ.5 2521 โรงเรียนนวลนรผลวิทยา   อ.เมือง   จ.พิษณูโลก
๕. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม.ศ.3 2517 โรงเรียนชื่นนิยมวิทยา   อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร
๖. ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย ป.7 2514 โรงเรียนชื่นนิยมวิทยา   อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร
7. ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น ป.4 2511 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม   อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

3.ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่
1 มี.ค. 2526 – 2 มี.ค. 2535 ครู 2 โรงเรียนบ้านลาดแค  อ.ชนแดน   จ.เพชรบูรณ์
3 มี.ค. 2535 – 28 มี.ค. 2537 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองกลาง  อ.ชนแดน   จ.เพชรบูรณ์
30 มี.ค. 2537 – 24 พ.ค. 2538 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านซับม่วง  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์
25 พ.ค. 2538 – 15 เม.ย. 2539 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยลาด  อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์
16 เม.ย. 2538 – 21 มี.ค. 2539 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์