นางปาริชาติ ก้านสันเที้ยะ   นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศดิ์ปัญญา  
 ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   
นางสุนันท์ บัวเทศน์   นางคะนึง คุ้มตระกูล
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
   
 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว   นายคำรณ เหมือนโพธิ์ 
  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
   
  นางสุณี ฤกษ์วิชานันท์   นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส     
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
นายสุภาพ กุประดิษฐ์  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา