ผอ.กลุ่ม

นางปาริชาติ ก้านสันเที้ยะ   นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศดิ์ปัญญา  
 ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   
นางสุนันท์ บัวเทศน์   นางคะนึง คุ้มตระกูล
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
   
 
 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว   นางปาริชาติ เข่งแก้ว
  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
   
 
นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส        
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน