ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายสันติชัย บัวทอง

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแล 1.กลุ่มบริหารงานบุคคล 2.กลุ่มนโยบายและแผน

นายสมหมาย ถาวรกูล

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแล 1.กลุ่มอำนวยการ 2.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นายศุภกร วิแสง

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายพิชิตชัย อนนท์

รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบบุคล

นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางคนึง คุ้มตระกูล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางปาริชาติ ก้านสันเที้ยะ

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน