ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email : somsakpoomkong@gmail.com

นายสันติชัย บัวทอง

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email : suntichai_pbn3@hotmail.com
กำกับดูแล 1.กลุ่มบริหารงานบุคคล 2.กลุ่มนโยบายและแผน

นายสมหมาย ถาวรกูล

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email : eddy58.st@gmail.com
กำกับดูแล 1.กลุ่มอำนวยการ 2.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email : teeraput.pa@gmail.com
กำกับดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นายศุภกร วิแสง

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email : ch.wisaeng@gmail.com
กำกับดูแล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายพิชิตชัย อนนท์

รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบบุคล
email : P7liverpool@hotmail.com

นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
email : Kingkan2602004@gmail.com

นางคนึง คุ้มตระกูล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
email : khanung_kk@hotmail.com

นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ

ผอ.กลุ่มอำนวยการ
email : tunwa712@hotmail.com

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
email : tunwa712@hotmail.com

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
email : P_panthip@hotmail.com

นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
email : Nuanjan.1963.ab@gmail.com