คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยกลุ่มงานวินัยและนิติการ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาคุณธรรมและจริยธรรม

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามความในมาตรา 94แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้จัดทำเอกสารนี้ขึ้น หวังเพื่อให้เป็นคู่มือและแนวทางของข้าราชการครูฯประกอบการปฏิบัติงาน