ดร.ไท พานนนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน