นายสันติชัย บัวทอง

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน