นายสมหมาย ถาวรกูล

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ

นางปาริชาติ ก้านสันเที้ยะ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

บุคลากรในกลุ่ม

นางอัจฉรา สายคุณากร

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวสุกัญญา กวยทอง

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวศิริพรรณ จงดี

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่

นางสุภัสสรา ทองหาญ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่

นายเรวัช ลีที

ช่างไฟฟ้า 4

ปฏิบัติหน้าที่

นายสุทัศน์ นาป้อม

ช่างไฟฟ้า 4

ปฏิบัติหน้าที่

นายนธีรพงศ์ ศรีสุข

ช่างไฟฟ้า 4

ปฏิบัติหน้าที่

นายสุบรร ประมายะ

ช่างไฟฟ้า 4

ปฏิบัติหน้าที่

นายวันชัย นุ้ยวรรณ

ช่างไฟฟ้า 4

ปฏิบัติหน้าที่

นางจุฑารัตน์ ศรีเอี่ยม

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่

นายสิทธิกร บัวทอง

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่

นายศิริชัย บุญศรี

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่

นายพิสิษฐ์ ถาโคตรจันทร์

เจ้าหน้าที่เวรยาม

ปฏิบัติหน้าที่

นายสุพรรณ เปลือยหนองแข้

เจ้าหน้าที่เวรยาม

ปฏิบัติหน้าที่

นางสายสุด เปลือยหนองแข้

พนักงานทำความสะอาด

ปฏิบัติหน้าที่