นายสมหมาย ถาวรกูล

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอุมาพร อัครากูร

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

นางกิตติกาญจน์ แต้มทอง

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

นางสาวอภิรดี บัวสำลี

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่

นางชุลีพร ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่