previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐรูปแบบใหม่ ระบบ e-GP ระยะที่ 3

 

  1.  ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด
  2. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุง
  3. คู่มือใช้งำนระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก
  4. คู่มือใช้งำนระบบ e-GP  กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย เมื่อวันที่  24 สิงหาคม  2560 โดย นายคำเพชร  ชัยพิเดช เป็นประธานเปิดพิธี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี ณ โรงเรียนบ้านท่าแดง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดย นายชีพ  แก้วสุกใส   เป็นประธานเปิดพิธี

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน (ตามรายละเอียดดังแนบ) แข่งภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ ในบทบัญญัติหน้าที่ขอเจ้าของหรือผู้ปกครอง สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำอย่างถูกต้อง (ตามรายละเอียดดังแนบ) คสช 

รายชื่อและสนามสอบการพัฒนาครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online