previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โดย นายอักษร  ปลื้มชัย เป็นประธานเปิดพิธี

Read moreโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ตามรายละเอียดดังแนบ) เดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์ “ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด”

ประชาสัมพันธ์ “ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด” (ตามรายละเอียดดังแนบ) ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของจังหวัด

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี (ตามรายละเอียดดังแนบ) รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “๙ ความดีที่พ่อสอน”

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “๙ ความดีที่พ่อสอน” (ตามรายละเอียดดังแนบ) ๙ ความดีที่พ่อสอน หนังสือประชาสัมพันธ์ ๙ ความดีที่พ่อสอน

ขั้นตอนและวิธีการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างเดิม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไว้ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GP
ขั้นตอนและวิธีการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างเดิม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไว้ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP กรณีใช้วิธีตกลงราคา โดยได้จัดทำเอกสารรับราคา หรือใช้วิธีพิเศษ โดยได้จัดทำหนังสือเชิญชวนไว้แล้ว ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP หน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาบันทึกในระบบ e-GP ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โดย นายนันทวุฒิ  จิราพงษ์ เป็นประธานเปิดพิธี

Read moreโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม