การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยสถานศึกษา ที่ดำรงตำแหน่งใหม่  ปี 2563  จำนวน 45 คน เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา เสริมสร้างจิตอาสา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมในศตวรรษที่ 21  และได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นำกล่าวประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยสถานศึกษา ที่ดำรงตำแหน่งใหม่ปี 2563  จำนวน 45 คน เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา เสริมสร้างจิตอาสา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมในศตวรรษที่ 21  และทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3

Read more

กิจกรรม Open house จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม Open house จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา (กสศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ ๒ ซึ่งโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ TSQP จำนวน ๙ โรงเรียน ได้มีการจัดกิจกรรม Open house ขึ้น เพื่อดำเนินการพัฒนากลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ ให้มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) สามารถบริหารจัดการตนเอง ยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษ ที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น (PBN 3 AWARDS) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดรไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยมี คณะกรรมการการคัดเลือก เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน เข้ารับรางวัลทรงคุณคุณค่า ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (PBN 3 AWARDS) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล โดยมี นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังการที่ถูกต้อง เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

การประชุมคณะวิทยากร

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากร โดยมีรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวของ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2564

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  (เวลา 08.00 – 10.00 น.) ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2564 และประชุมเสวนาสภากาแฟ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วม เพื่อทบทวนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา แนวการจัดทำ SAR และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more