previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

วันที่ 22 มีนาคม 2562 (เวลา 09.00 น. – 12.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อพิจารณาการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 21 มีนาคม 2562 (เวลา 10.00 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อพิจารณาการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อพิจารณาการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2562 และประชุมเจ้าหน้าที่

วันที่ 20 มีนาคม 2562 (เวลา 08.00 น.-10.50 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเสวนาสภากาแฟและร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2562 และประชุมเจ้าหน้าที่

ประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ที่จะต้องดำรงอยู่ได้ในปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ที่จะต้องดำรงอยู่ได้ในปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ที่จะต้องดำรงอยู่ได้ในปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

รับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทาง VDO Conference

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง รับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทาง VDO Conference โดยมี นายอัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทาง VDO Conference

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.เอกชัย  จันทา และ ดร.วิทยา  เกศาอาจ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน