previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สพป.เลย เขต 3

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ ศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สพป.เลย เขต 3

ตรวจราชการติดตามและนิเทศโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 (เวลา 10.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามและนิเทศโรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านนโยบายอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านลำนารวย โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ และโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ เขตอำเภอวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreตรวจราชการติดตามและนิเทศโรงเรียนในสังกัด

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่จะทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษร่วมกับอาสาสมัคร (Co-teacher) ของสถานศึกษา

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายปัณณธร บัวอุบล รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ( Peace Corps of United States of America /Thailand ) โดย คุณชัชญา วัฒนา ผู้อำนวยการโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา-Teacher Empowerment for Student Success Project (TESS) ดำเนินการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่จะทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษร่วมกับอาสาสมัคร (Co-teacher) ของสถานศึกษาที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครอเมริกันรุ่น 132 (ปีการศึกษา 2563) ได้แก่โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา และโรงเรียนบ้านซับน้อย รวมทั้งผู้แทนจากอบต.กันจุ ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนา-Youth in Development project (YinD) พร้อมทั้งลงพื้นที่สังเกตการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่จะทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษร่วมกับอาสาสมัคร (Co-teacher) ของสถานศึกษา

รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 (เวลา 08.30 – 11.00 น.) ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมาย นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) ณ โรงเรียนบ้านเนินถาวร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 31/2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 (เวลา 08.00 น. – 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการทาง VDO CONFERENCE เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. การศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชุมภาพเพิ่มเติม

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 31/2562

พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย)

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 (เวลา 14.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย)

งานเผยแผ่ความรู้ด้านวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 20

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู และนักเรียน ร่วมงานเผยแผ่ความรู้ด้านวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 20 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreงานเผยแผ่ความรู้ด้านวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 20