สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มุ่งสู่ Q1 สำนักงานคุณภาพ (Quality Office) Q2 โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) Q3 ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) Q4 นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)
Shadow
Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะมีการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 นั้น

เนื่องจากมีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 5)ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2(1) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย ประกาศเลื่อกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกาศรับสมัคร จิตวิทยา

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) รับนักเรียนชั้น ม.1 แล ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในช่วงโควิด-19 ระบาด

มอบให้กับโรงพยาบาล 4 อำเภอ โซนใต้ ได้แก่โรงพยาบาลหนองไผ่ โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี และโรงพยาบาลศรีเทพ