previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน (เก่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 (เวลา 08.30-16.30 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) รุ่นที่1 ผู้บริหารและครูวิชาการ อำเภอวิเชียรบุรี – อำเภอศรีเทพ และ รุ่นที่ 2 อำเภอหนองไผ่ – อำเภอบึงสามพัน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบเกณฑ์/กรอบการประเมินฯ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อมอบหมายภารกิจฯ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ รับนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทาง VDO Conference

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (เวลา 10.30 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ รับนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทาง VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ รับนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทาง VDO Conference

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 ในหัวข้อ สพฐ. 4 ปี การศึกษา พัฒนาชายแดนใต้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (เวลา 07.30-10.20 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 ในหัวข้อ สพฐ. 4 ปี การศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทาง VDO Conference และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมใหญ่. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 ในหัวข้อ สพฐ. 4 ปี การศึกษา พัฒนาชายแดนใต้

ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (เวลา 14.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562