previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การประชุมการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย  ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมี หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 12 แห่ง เพื่อให้การดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน ดำเนินไปถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Teleconference

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ผ่านระบบ Teleconferenc พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน เพื่อ แจ้งปฏิทินและแนวทางการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (นร.๐๑) ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม และสนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ต่อไป ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

Read more

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ขอแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางมณีรัฎ เทียมครู ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ณ บริเวณอาคารโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

Read more

การประชุมเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ เข้าร่วม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ  รวบรวม และตรวจสอบรายชื่อ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายพวงมาลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,ลูกเสือสำรอง,ลูกเสือสามัญ,ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่,และลูกเสือวิสามัญ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ณ สนามโรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2563 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more