การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ.pdf” height=”1100px” viewer=”browser”]