มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา.pdf” height=”1110px” viewer=”browser”]

 

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/ประกาศมาตรการเสริมสร้างคุณธรรม-2563.pdf” height=”1100px” viewer=”browser”]

 

ระเบียบและรายงานการประชุม

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/ระเบียบวาระการประชุม-ครั้งที่-1-ปี-2563.pdf” height=”1100px” viewer=”browser”]

 

รายงานการประชุม

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/รายงานการประชุม-คณะ-OIT-ครั้งที่-1-ปี-63-ปรับตอบ-.pdf” height=”1100px” viewer=”browser”]