การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.ร่วมวางแผน

2.ร่วมดำเนินงาน

2.1 กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning)

2.2 กิจกรรม MOU

2.3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.4 กิจกรรมระดมทุนทรัพย์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด

3.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

4.ร่วมติดตามประเมินผล