รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O16-สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ-ประจำปีงบปร-1.pdf” height=”1100px” viewer=”browser”]