รายงานผลการกดำเนินงานประจำปี

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/รายงานการจัดการ62-สพป.พช.3-1.pdf” height=”1080px” viewer=”browser”]