คำแนะนำการติดต่อสอบถาม/ชมเชย/เสนอแนะ/ร้องเรียนควร มีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
     – ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป 
     – สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
     – กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้