การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 54/2 หมู่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
เบอร์โทรศัพท์ : 056-731256 ต่อ
…. = หน้าห้อง ผอ.เขตฯ ,110 = หน้าห้องรองสันติชัย
0-101 = กลุ่มอำนวยการ ,103 = กลุ่มการเงินฯ
105 = กลุ่มส่งเสริมฯ ,106 = กลุ่มแผนฯ
108 = กลุ่มนิเทศฯ ,109 = กลุ่มบุคคลฯ
…. = หน่วยตรวจสอบภายใน
Fax : 056- 731737
E-mail : 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

แผนดำเนินการ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การปฏิบัติงาน

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดหาเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คำขวัญการณรงค์ต่อต้านการทุจริต

ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.)