หลักคิดในการบริหารงาน

รู้เขารู้เรา/เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เป้าหมายเครือข่าย

หลอมหลายความคิด

สร้างมิตรร่วมงาน

แบ่งความรับผิดชอบ

มอบงานทั่วถึง

พึงประสานแนวราบ

รับทราบปัญหา

ประเมินค่านำเสมอ

รู้ รัก สามัคคี

นำเสนอผลงาน/ชื่นชมผลงาน/สร้างขวัญกำลังใจ

หลักการทำงานร่วมกัน

แม้คิดได้  ให้ช่วยคิด

หากคิดไม่ได้     ให้ช่วยทำ

แม้ทำไม่ได้  ขอให้ร่วมมือ

หากความร่วมมือก็ให้ไม่ได้  ขอจงให้กำลังใจ

แม้กำลังใจก็ให้ไม่ได้  ขอจงสงบนิ่ง(อย่าอนอัว)