ประชุมพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยุ่ได้ด้วยตนเอง

View Calendar
Tue-Mar-2019 All day

ประชุมพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยุ่ได้ด้วยตนเอง (stand Alone) ที่จะต้องดำรงอยู่ได้ในปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3