ด่วนที่สุด แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561

ด่วนที่ แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561 ให้ส่งภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. โรงเรียนบ้าน กม.30          โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  14,800.00  บาท
 2. โรงเรียนบ้าน บุมะกรูด       โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  7,400.00  บาท
 3. โรงเรียนบ้าน หนองพลวง  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  15,800.00  บาท
 4. โรงเรียนบ้าน กองทูล        อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 5. โรงเรียนบ้าน บึงสามพัน    อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 6. โรงเรียนบ้าน รวมทรัพย์     อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 7. โรงเรียนบ้าน หนองบัว       อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 8. โรงเรียนบ้าน นาสวรรค์      อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  154,000.00  บาท
 9. โรงเรียนบ้าน สระเกษ        อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  154,000.00  บาท
 10. โรงเรียนบ้าน แก่งหินปูน    ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  100,000.00  บาท
 11. โรงเรียนบ้าน เข็มทอง       ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  150,000.00  บาท
 12. โรงเรียนบ้าน ซับไม้แดง    ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  135,000.00  บาท
 13. โรงเรียนบ้าน คลองกระจังวังไทร    อุปกรณ์วิชางานเกษตร  เงินที่ได้รับจัดสรร  61,600.00  บาท

ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษ

ด้วย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ สอนโดย ครูไทย – อเมริกัน ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ กว่า ๔๓ ปี ตามรายละเอียดดังแนบ (ประชาสัมพันธ์ เรียนภาษาัอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ๙ หลักสูตร สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ นางสาวธันย์ชนก  เกตุมณี หมายเลขโทรศัพท์๐๙ ๔๓๓๑ ๗๔๔๔ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdomking.or.th ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเีพียง

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๙

ด้วย สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด และเยาวชนที่มีผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ รางวัลลูกโลกสีเขียว คั้งที่ 19