ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

การลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู รูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

1.ผอ.โรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อกำหนดสิทธิ์อนุมัติหลักสูตรของครูในโรงเรียน link

2.คู่มือการใช้งานของระบบ link

3.ครูสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.training.obec.go.th

4.แบบฟอร์มขอใช้อีเมล์ http://obecmail.org/

5.เข้าเช็คเมล์ obecmail.org ได้ที่ http://obecmail.org/

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรม การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรม การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  สนใจสมัครได้ที่ http://www.cf.mahidol.ac.th/