กิจกรรม Symposium แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5Steps)

วันที่ 16 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม Symposium แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5Steps) โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพระดับห้องเรียน (งบแลกเป้าความสำเร็จ 2562) โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการ จำนวน 27 โรงเรียน ประธานศูนย์เครือข่ายทั้ง 4 อำเภอ คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน ร่วมกิจกรรม กล่าวคำรายงาน โดย ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreกิจกรรม Symposium แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5Steps)

ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 22 กันยายน 2562 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Best Practice โรงเรียนบ้านพญาวัง

วันที่ 13 กันยายน 2562 (เวลา 13.30 น.) ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ผู้แทน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice โรงเรียนบ้านพญาวัง ศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุลศรีมงคลพญาวัง มีผลงานที่โดดเด่น เช่น โครงการเปิดบ้านวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ด้านนักเรียน เช่น การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง การแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการคุณธรรม ประกวดภาพยนตร์สั้น การแข่งขันสร้างเกมคอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage เป็นต้น และได้ชื่นชมการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ให้ความร่วมมือช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีคุณภาพสืบไป โดยมี นายเฉลียว ซาทรง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Best Practice โรงเรียนบ้านพญาวัง

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 (เวลา 09.30 น.) ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ในระยะ 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2562) มีผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์และให้ขวัญกำลังใจ ต้อนรับโดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

โครงการลูกจ้างจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 13 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกจ้างจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี และเป็นต้นแบบให้โรงเรียนในสังกัด เพื่อช่วยเหลืองานซึ่งอาจมีข้อจำกัดด้านบุคลากร ความสามารถ ความถนัดเฉพาะบุคคล และเสริมสร้างความรักสามัคคี และมีการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กล่าวคำรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกจ้างสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม นำร่อง ศูนย์พัฒนาวิชาการละ 1 คน จำนวน 22 ศูนย์ฯ และลูกจ้าง/บุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreโครงการลูกจ้างจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”