ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เมาะสม ณ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอศรีเทพ ประจำปี 2563

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาวิชาการ มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือ เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอศรีเทพทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังโบถส์

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เมาะสม ณ โรงเรียนบ้านวังโบถส์ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เมาะสม ณ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนาวังแหน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เมาะสม ณ โรงเรียนบ้านนาวังแหน ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านตีบใต้

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) สอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เมาะสมและเยี่ยมชมอาคารสิ่งปลุกสร้างหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

Read more

มอบอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านตีบใต้ มอบอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านตีบใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีและรับมอบอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนตอมพิวเตอร์และเป็นแหล่งรู้เพื่อแสวงหาความรู้ในโลกกว้าง ณ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

Read more

รายงานผลการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3