ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (Mock Assessment )

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (Mock Assessment ) แก่โรงเรียนที่ครบรอบการประเมิน ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้ารับการประเมินฯรอบสี่ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17 โรง มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทบทวน แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินฯแนวใหม่ รวมทั้งตรวจสอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยกรรมการประเมินฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินจากสพฐ.ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินฯ จำนวน 30 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานประกัน ทั้ง 17 โรงเรียนๆ ละ 2 คน จำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน ณ ห้องประชุมโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (Mock Assessment )

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 39/2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 (เวลา 08.00 -11.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 39/2562 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม 

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 39/2562

ตรวจติดตามการอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ตรวจติดตามการอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ และโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreตรวจติดตามการอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 238 ชุด และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนเพชรละคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เวลา 10.45 น.) ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 238 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนเพชรละคร ตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีนักเรียน 238 คน ครูและบุคลากร 14 คน โดยเป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นต้นแบบในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้นำไปปรับใช้กับตนเองในการดำรงตนในสังคม ต่อไป


ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลวังโป่ง และโรงพยาบาลหนองไผ่ ไปตรวจรักษาประชาชนและนักเรียน กับพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ ด้วย ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนและประชาชน เป็นล้นพ้น โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพชรละคร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านเพชรละคร ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 238 ชุด และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนเพชรละคร

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมครู และชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิต และเพื่อให้เกียรติแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้สร้างคุณงามความดี ได้ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่ มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยมาจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญและมีค่าอย่างยิ่งต่อหน่วยงานและประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 151 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 21 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน บุคลากรทางการศึกษา 1 คน ข้าราชการครูสายผู้สอน จำนวน 127 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน ในการดำเนินการจัดงาน ในครั้งนี้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยภาคเช้า พิธีสงฆ์ และพิธีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ จัด ณ หอประชุมสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และภาคกลางวัน งาน “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา” มีกิจกรรมดนตรี การแสดงและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านราหุล โดยมี นายดิเรก ต่ายเมือง อดีต ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีในพิธี คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562