ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

เพื่อผลประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครดำเนินการประสานสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองการนับหน่วยกิตในระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ของผู้สมัคร กรณี วุฒิ หรือวิชาเอกของผู้สมัครสอบแตกต่างจากคุณวุฒิหรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcriptเป็นรายวิชาว่ารายวิชาใดที่ผู้สมัครได้ศึกษา มีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

จัดทำแผนอัตรากำลัง ระยะเวลา 10 ปี (2562-2571) อำเภอบึงสามพัน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลัง ระยะเวลา 10 ปี (2562-2571) เพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา ข้อมูลการเกษียณอายุราชการและความต้องการทดแทนในแต่ละสาขาวิชาเอก (เขตอำเภอบึงสามพัน) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreจัดทำแผนอัตรากำลัง ระยะเวลา 10 ปี (2562-2571) อำเภอบึงสามพัน

ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562
1. วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
3. วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
5. วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
6. วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี
7. วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงชุม
8. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนาตะกุด

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พิธีถวายผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (เวลา 12.00 น.) พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พิธีถวายผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ว่าที่ ร.ท. สกุลศักดิ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พิธีถวายผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์

ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (เวลา 10.00 น.) ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (เขตอำเภอศรีเทพ) ณ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ และโรงเรียนบ้านเนินถาวร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงค์ 9 รูป เนื่องในวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี