ประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ด้วย สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐกิจ  และสังคม เรื่อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓  ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ www.phetchabun.go.th ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Read More

ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์ http://tjssf2018.pccpl.sc.th “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการจัดงานประชุมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ

Read More

การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 หากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้ง กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 หากพ้นวันกำหนด ถือว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ทาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จะได้ดำเนินการต่อไป (ศน.ปาริชาติ เข่งแก้ว )

Read More

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต

Read More