ประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน

ประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 23  ต.ค. พ.ศ. 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 24 ต.ค. พ.ศ. 2560 ดำเนินการสอบวันที่ 28 ต.ค. พ.ศ. 2560 ( รายละเอียดดังแนบ )

Read More

คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ (เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ   สมัคร Obecmail  (  รายละเอียดดังแนบ ) สมัคร ระบบ e-GP  ( คู่มือลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ )

Read More

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกตะขบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกตะขบ โดยกำหนดดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะทำการรื้อถอนอาคาร ตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  2560 ถึง 17  ตุลาคม  2560 เวลา  08.30 น. ถึง 16.30  น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 18 ตุลาคม  2560 กำหนดลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 – 14.30 และดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.พช.3  รายละเอียดดังแนบ  ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครู 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกตะขบ

Read More

ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน ต่อการทุจริต”

  ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจร่วมประกวดคำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ชิงรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ประกวดคำขวัญจังหวัดเพชรบุรณ์

Read More

ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักตำรวจราชการและการติดตามประเมินผล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ในวงการวิจัย และคลังความรู้ที่รวบรวมข้อมูลสารประโยชน์ต่างๆ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ฐานข้อมูลผลงานวิจัย

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการรถโรงหนัง

ด้วย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการรถโรงหนัง ซึ่งเป็นรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ สำหรับเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชนที่ห่างไกลโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ และมีกำหนดเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์ในภาคเหนือซึ่งประกอบด้วย กลุ่มจังหวัด ๔ จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย ในระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จุดฉายได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ และโรงเรียนบ้านศิลา ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์โครงการรถโรงหนัง

Read More

การประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ( รายละเอียดดังแนบ )

Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ตามรายละเอียดดังแนบ) เดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ

Read More

ประชาสัมพันธ์ “ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด”

ประชาสัมพันธ์ “ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด” (ตามรายละเอียดดังแนบ) ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของจังหวัด

Read More