องค์กรคุณธรรม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. -16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (องค์กรคุณธรรม)” ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบึงสามพันและอำเภอศรีเทพ โดยมี นายยนต์ ม่วงโมด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreองค์กรคุณธรรม

กระบวนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมกระบวนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreกระบวนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบการประเมินการอ่าน เขียนและคิด

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบการประเมินการอ่าน เขียนและคิดคำนวณได้100% ปีการศึกษา 2561 ของเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบการประเมินการอ่าน เขียนและคิด

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 (เวลา 13.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

ส่งมอบอาคารโรงอาหารอานิโนะโมะโต๊ะ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 (เวลา 08.30 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารอานิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กไทยในด้านโภชนาการและสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร ด้วยการสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ อีกทั้งส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีของเด็กไทย อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่นๆ และช่วยให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งตลอดไปในอนาคต ซึ่งนับเป็นโรงอาหารลำดับที่ 72 ของโครงการ โดยมี นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กล่าวส่งมอบอาคาร ณ โรงเรียนบ้านปากตก ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreส่งมอบอาคารโรงอาหารอานิโนะโมะโต๊ะ