ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ( ซับสมอทอด )

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน โดยมีนายวัฒนกร บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรีน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ร่วมตอนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อไม่ให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ระลอกที่ 2 ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร โดยมีนายเดชา กลมเกลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ร่วมตอนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อไม่ให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ระลอกที่ 2 ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนบ้านบึงสามพัน

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านบึงสามพัน โดยมีนางบุญนาค ยิ้มปุย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ร่วมตอนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อไม่ให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ระลอกที่ 2 ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 (เวลา 9.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล , นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระนเรศวรมหาราชและบรรพบุรุษไทย โดยมี นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

 

Read more

ลงพื้นที่ประสบอัคคีภัย บ้านพักของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงและศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ประสบอัคคีภัย บ้านพักเด็กชาย เอกภพ มาพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ณ บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ 15 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวน 3,000 บาท และถุงปันสุข พร้อมกับให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัว

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุม เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference

// เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคาลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเพื่อ นำนโยบายการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรูบรณ์ เขต 3

Read more

การประชุมทางไกล ผู้อำนวยการ สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผู้อำนวยการ สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อ รับนโยบายการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more