ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 08.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนที่เข้าสอบ และผู้ดูแลสนามสอบที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนบ้าน กม.35, โรงเรียนบ้านกลาง, โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน, โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย, โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว, โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา), โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด และโรงเรียนบ้านเข็มทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read More

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จากสำนักกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านดาดอุดม และโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 

Read More

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 (เวลา 08.00 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2561 ทาง VDO CONFERENCE เวลา 08.00 น. – 09.00 น. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ ที่มั่งคง มั่งคั่ง และยังยืน อย่างมีคุณภาพ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาค ทุกพื้นที่ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมใหญ่…

Read More

วันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 (เวลา 9.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันกองทัพไทย และถือเป็นวันยุทธหัตถี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระนเรศวรมหาราชและบรรพบุรุษไทย โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2561 ทาง VDO CONFERENCE

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2561 ทาง VDO CONFERENCE เวลา 08.00 น. – 09.00 น. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ ที่มั่งคง มั่งคั่ง และยังยืน อย่างมีคุณภาพ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาค ทุกพื้นที่ จาก สพฐ. ณ…

Read More

“วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพุทธศักราช 2561”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธี “วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพุทธศักราช 2561” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู, เพื่อเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างครู และเพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ โดยมี นายคำเพชร ชัยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีบใต้ กล่าวคำรายงาน, นายทองมี สัญญะ ครูอาวุโสนอกประจำการ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนายนิพนธ์ พุ่มชะเอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางยาง นำยืนสงบนิ่งและนำกล่าวคำปฏิญาณตน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More

“โครงการรถโรงหนัง”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนที่รับชมภาพยนตร์เคลื่อนที่ ซึ่งทาง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำ “โครงการรถโรงหนัง” เป็นรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ สำหรับเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์ เพื่อการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชนที่ห่างไกลโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ขนาด 100 ที่นั่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทยและเอเชียว่า “เฉลิมทัศน์” อันหมายถึง รถโรงฉายภาพยนตร์เพื่อสร้างโอกาสในการรับชมภาพยนตร์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่ คณะครูและนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More

ประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดย แบ่งบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม กำหนดเป็น 2 สี ดังนี้ สีขาว ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อ.หนองไผ่, อ.บึงสามพัน และบุคลากรปฏิบัติงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสีเหลือง  ผู้บริหารสถานศึกษา อ.วิเชียรบุรี, อ.ศรีเทพ และบุคลากรปฏิบัติงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read More

ทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read More