ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มีประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 ไว้แล้ว แต่ไม่ได้ระบุชื่อโรงเรียนตามประกาศเพิ่มเติม และผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 หากประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สรุปวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562

                ด้วย งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปวันลาของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)เพื่อบันทึกข้อมูลลงแฟ้มทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ.16 รวมถึงทะเบียนลูกจ้างประจำ ในสังกัด

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3 จึงขอให้โรงเรียนสำรวจ/สรุปวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้    

ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัดสังกัด ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตนเอง ผ่านเว็บไซต์ www.edc.moe.go.th โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัด เพื่อให้ฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ดำเนินการได้ในระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2562 นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตนเองให้แล้วเสร็จ ในระหว่าง วัน และเวลาที่กำหนด 

การเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และกำหนดจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราฃฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูเกษียนอายุราชการ เพื่อเป็นอัตราจ้างทำการสอนในสถานศึกษาตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นอัตราจ้างทำการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลง วันที่ 17 มกราคม 2561 

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นอัตราจ้างทำการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้