ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

                ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น 

                บัดนี้ สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศษึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้ว ระหว่างวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะมีการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 นั้น

เนื่องจากมีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 5)ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2(1) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย ประกาศเลื่อกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกาศรับสมัคร จิตวิทยา

ประกาศ เรื่อง การให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

คะแนนย้ายครู สพป.พช.3 ปฏิทินชี้แจงรายละเอียดตามข้อทักท้วง ประกาศคะแนนย้ายตามองค์ประกอบ 2563

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มีประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 ไว้แล้ว แต่ไม่ได้ระบุชื่อโรงเรียนตามประกาศเพิ่มเติม และผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 หากประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สรุปวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562

                ด้วย งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปวันลาของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)เพื่อบันทึกข้อมูลลงแฟ้มทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ.16 รวมถึงทะเบียนลูกจ้างประจำ ในสังกัด

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3 จึงขอให้โรงเรียนสำรวจ/สรุปวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้    

ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัดสังกัด ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตนเอง ผ่านเว็บไซต์ www.edc.moe.go.th โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัด เพื่อให้ฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ดำเนินการได้ในระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2562 นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตนเองให้แล้วเสร็จ ในระหว่าง วัน และเวลาที่กำหนด 

การเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และกำหนดจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราฃฯ