ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิก OBECLINE 2018

ด้วย สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น OBECLINE 2018 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิกแอปพลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร มอบนโยบาย ให้ข้อมูล ความรู้ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร ครู อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งสามารถสมัครด้วย ID : @obecline2018 หรือ QR Code ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ obecline2018

สืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 18 เมษายน 2561 (เวลา 13.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้มีความยั่งยืนสืบไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreสืบสานประเพณีสงกรานต์

“Big Cleaning Day 2018”

วันที่ 18 เมษายน 2561 (เวลา 09.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม 5ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) “Big Cleaning Day 2018” เพื่อเพิ่มคุณค่าในการพัฒนาคนให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดีมีวินัย และมีสิ่งแวดล้อมในการทำงานดี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“Big Cleaning Day 2018”

ประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ด้วย สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐกิจ  และสังคม เรื่อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓  ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ www.phetchabun.go.th ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์ http://tjssf2018.pccpl.sc.th “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการจัดงานประชุมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ