โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกิจกรรม 5 คณะ คือ คณะวิทยาการจัดดาร, คณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธี

Read moreโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันเกียรติยศ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธี “วันเกียรติยศ”ประกาศเกียรติคุณการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreวันเกียรติยศ

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 26/2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.00 น. – 10.30 น.นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 26/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 26/2561

ประชุม ก.ต.ป.น.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุม ก.ต.ป.น.

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 (เวลา 13.00 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ที่ผ่านมาองค์การลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดงานเทศกาลประจำปีของลูกหลานเขตปทุมธานี การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 “โรงพยาบาลศรีสะเกษ” ผู้ชนะเลิศการประกวดประจำปี 2561 ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ประเ และพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พ้นจากตำแหน่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชิรากร้าโซลาร์เซลล์ของชาโต กรุงเทพมหานคร (ภาพ : ข่าวในพระราชสำนัก สํานักข่าวไทย TNAMCOT และครูภูมินิวัฒน์ ปานอินทร์ / ข่าว : จุฑารัตน์ ศรีเอี่ยม งานประชาสัมพันธ์)

Read moreวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561