ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและยกย่องเชิดชูเกียรติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.30 น.-12.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมาย นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและยกย่องเชิดชูเกียรติ

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 (เวลา 08.30 น.-12.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมและเป็นเกียรติต้อนรับผู้ตรวจราชการ การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา แบบกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreต้อนรับผู้ตรวจราชการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในหัวข้อ “รู้ตน รู้คน สร้างผลงาน” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้บุคลากรทางการศึกษา รู้ความเป็นตัวตนของตนเอง เข้าใจตนเอง และรู้จักตัวตนของเพื่อนร่วมงาน มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และ เขต 2 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 (เวลา 13.00 น.) ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2562

โครงการการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในหัวข้อ “รู้ตน รู้คน สร้างผลงาน” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้บุคลากรทางการศึกษา รู้ความเป็นตัวตนของตนเอง เข้าใจตนเอง และรู้จักตัวตนของเพื่อนร่วมงาน มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreโครงการการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง’

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 (เวลา 07.00 น. – 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง’

ศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สพป.เลย เขต 3

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ ศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สพป.เลย เขต 3