ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2565)

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการเข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2565)

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา และประกาศให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างพัฒนา) อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

ตรวจราชการติดตามการจัดการเรียนการสอนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามการจัดการเรียนการสอนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreตรวจราชการติดตามการจัดการเรียนการสอนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2/2562

การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน อำเภอหนองไผ่ต้านยาเสพติด “หนองไผ่เกมส์”

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน อำเภอหนองไผ่ต้านยาเสพติด “หนองไผ่เกมส์” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทุ่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน อำเภอหนองไผ่ต้านยาเสพติด “หนองไผ่เกมส์”