ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ธ สถิตในดวง

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล และพพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือนตุลาคม 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเจ้าแถวหน้าเสาธงและสวดมนต์ไหว้พระ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เมาะสม ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

Read more

โครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมสัญจร”

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.45น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานในพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและศึกษานิเทศก์ โดยมี นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองทราย ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 37/2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 37/2563 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 

Read more

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 รับประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลการในสำนักงาน คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการประกอบการประเมิน พร้อมกิจกรรมของนักเรียน ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

 

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 และมอบเกียรติบัตร โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งจะช่วยพลักดันให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการมีพลังสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม และร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์พระสุธีวัชราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การนำเสนอนวัตกรรมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

29 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอนวัตกรรมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Read more