การอบรมส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มนโยบายการปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญให้เป็น 50:50

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มนโยบายการปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญให้เป็น 50:50 และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร         ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และ            ความต้องการของตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุม           โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 

Read more

ประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิจารณากลั่นกรองการย้าย ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสู่การบริการ จัดการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day) ครั้งที่ 4/2563 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสู่การบริการจัดการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 4/2563 เพื่อทำความสะอาดสำนักงานทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)และร่วมกันปลูกต้นไม้ ด้านหน้าและภายในสำนักงาน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ “บริษัทสร้างการดีของโรงเรียนสุจริต”

   เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน การประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ “บริษัทสร้างการดีโรงเรียนสุจริต”โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้นำผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นเอง มานำเสนอและจัดจำหน่าย ตามแนวทางของ “บริษัทสร้างการดีโรงเรียนสุจริต”โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์  ภาวะรีย์ และนายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รับฟังคำบรรยายพิเศษจากนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหารือหัวข้อราชการต่างๆ โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันหารือข้อราชการและข้อสังเกตการณ์ในการดำเนินงานต่อไประหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563  ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Read more